Wettelijke Informatie

© 2010 Sedak nv. Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Sedak nv, gevestigd te Kraaistraat 18, B-3530 Houthalen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle verkopen via onze website en hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Whiskycorner.be en de gebruiker te beschrijven betreffende de bestelling, de service, de betaling en de levering.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Whiskycorner.be wanneer Whiskycorner.be U ( na controle bestelling) de bevestiging stuurt via mail. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

ARTIKEL 2 – WETTELIJKE BEPALINGEN

Alle producten die op www. Whiskycorner.be worden aangeboden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Het is niet toegelaten voor personen jonger dan 18 jaar, om alcoholische dranken bij ons te bestellen. Buitenlandse klanten dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land. Whiskycorner.be kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper.

ARTIKEL 3 - VERKOOPPRIJZEN

Whiskycorner.be behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW tarieven, accijnsrechten of bij wijziging van de productprijzen. Whiskycorner.be kan speciale acties of kortingen voorzien op bepaalde producten. Alle prijzen zijn inclusief BTW en Whiskycorner.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Voor de rest verbindt Whiskycorner.be er zich toe elke bestelling uit te voeren die geplaatst werd volgens de voorwaarden aangekondigd op de website www. Whiskycorner.be tot op de dag van de bestelling. Elke bestelling geplaatst na een aanpassing van het tarief zal uitgevoerd worden volgens de nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 4 - DE BESTELLING

De gebruiker kan online een bestelling plaatsen via het bestelformulier gekoppeld aan de website www. Whiskycorner.be, via email of fax. De bestelling kan pas worden verwerkt als de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft. Onder duidelijk identificeren verstaan we het achterlaten van persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoon-, fax- of GSM nummer en emailadres. Elke bestelling veronderstelt aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten. De door Whiskycorner.be verkochte artikels komen over een met de beschrijvingen van de catalogus en de online shop. De foto’s zijn enkel ter illustratie en worden niet als bindend beschouwd. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten of afwijkingen in staan, of kan er een kleurverschil zijn. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Whiskycorner.be verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, en dit zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, verplicht Whiskycorner.be er zich toe de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen, na controle van de bestelling en op voorwaarde dat de klant, Whiskycorner.be de nodige en correcte contactgegevens heeft doorgegeven.

ARTIKEL 5 - BETALINGSMODALITEITEN

* Bij verzending:

De gebruiker kan zijn aankopen enkel vooruit betalen. De voorafbetaling van bestellingen dmv. de klassieke bankoverschrijving binnen de 3 werkdagen, dit na het bekomen van gecontroleerde en goedgekeurde bestelling met verzendingskosten, na het plaatsen van uw bestelling. Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de gebruiker en mogen niet van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht worden. Na het verstrijken van deze betalingstermijn behoudt Whiskycorner.be zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

* Ter plaatse

Cash en bankcontact bij de afhaling van uw goederen op onderstaand adres en dit binnen de 14 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling en dit zonder bijkomende kosten. Bij betalingen met  Visa of Mastercard wordt 2% kosten aangerekend. maar waarbij Whiskycorner.be ook het recht heeft om een voorschot te vragen bij de bestelling.

ARTIKEL 6 – WANBETALING

Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen, kunnen wij niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die wij dienen te maken ter verkrijging van onze vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op, in ieder geval 15% van de hoofdsom. Als wij kunnen aantonen dat wij hogere kosten hebben moeten maken, dan komen ook deze daar voor in aanmerking. Bij benadering bedragen de kosten voor inning via gerechtelijke weg: 150€ dagvaarding + 200€ rechtsplegingsvergoeding + 200€ betekening + 500€ uitvoeringskosten.

ARTIKEL 7 - DE LEVERING

De gebruiker kan zijn bestelling laten leveren aan huis, op het adres van een derde persoon of zelf afhalen bij Whiskycorner.be te Houthalen-Oost, in het laatste geval zonder bijkomende kosten. Whiskycorner.be verbindt zich tot het zo snel mogelijk leveren van de bestelde artikelen. De gemiddelde leveringstermijn voor beschikbare producten bedraagt 7 à 10 werkdagen na ontvangst van de betaling op onze rekening. Bij afwezigheid bij levering wordt uw pakje door de verzendinstantie (Post, TNT, Afhaalpunt) een aantal dagen bewaard. Na afloop van deze periode wordt het aan Whiskycorner.be teruggezonden. De verzendkosten voor het eventueel opnieuw afleveren op het door u gekozen adres vallen ten uwen laste. Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor de verzendingskosten van uw pakje en zijn gebaseerd op de tarieven van de Belgische Post of TNT Post. Verzendingen zijn mogelijk binnen alle landen van de Europese Unie (EU). Elk leveringsprobleem dient te worden genoteerd op het leveringsdocument van de transporteur. Whiskycorner.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht door derden. Enkel zendingen binnen de volgende landen (Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden) zijn verzekerd tot maximum 500 euro per zending. Indien uw zending een waarde heeft dat hoger dan 500 euro is, dan raden wij u aan om uw goederen te spreiden over verschillende zendingen. Indien u kiest om dit niet te doen kan Whiskycorner niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedeelte hoger dan 500 euro . Alle andere zendingen zijn verzekerd volgens de CMR norm, die op 9,88 euro per kg is vastgelegd. Whiskycorner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade voor het gedeelte hoger dan 9,88 euro per kg.

ARTIKEL 8 - ONVOLDOENDE VOORRAAD

Als Whiskycorner.be, ondanks alle geleverde inspanningen en alle te goeder trouw genomen voorzorgsmaatregelen, moeilijkheden zou ondervinden om de klanten te beleveren volgens de bestellingen, zal de klant op de hoogte worden gesteld, na controle van de bestelling, van de nieuwe termijnen en van de eventuele nieuwe voorgestelde tarieven. Als hij er niet mee akkoord kan gaan, kan de klant de bestelling kosteloos annuleren. Indien het artikel uitgeput is kan Whiskycorner.be, mits uw akkoord, een minstens evenwaardig vervangartikel leveren tegen een navenante prijs. Whiskycorner.be behoudt zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

HERROEPINGSRECHT -> NIET VAN TOEPASSING BIJ STERKE DRANKEN

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

RETOURZENDINGEN

De goederen moeten dan, binnen de 3 dagen na levering, in hun oorspronkelijke ongeopende verpakking voldoende gefrankeerd, verzekerd en aangetekend teruggezonden worden aan Whiskycorner.be en dit ter attentie van Whiskycorner Kraaistraat 18 3530 Houthalen-Oost.

U dient een kopij van uw factuur mee te sturen met uw retourzending. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de klant, dit bedrag blijft verschuldigd, ook als u uw bestelling geheel of gedeeltelijk terugzendt tenzij u niet het artikel ontving dat u bestelde. Na ontvangst in goede, onbeschadigde staat, verbindt Whiskycorner.be zich er toe om de gemaakte kosten terug te storten aan de klant, met uitzondering van de verzendkosten. Bij misbruik behoudt Whiskycorner.be zich het recht voor om alle eventueel gemaakte kosten op de gebruiker te verhalen.

ARTIKEL 11 - HANDTEKENING EN BEWIJS

De uiteindelijke bekrachtiging van de bestelling door de gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling. De bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Whiskycorner.be site.

ARTIKEL 12 - ADRESWIJZIGINGEN EN ANDERE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De klant moet Whiskycorner.be onverwijld, schriftelijk en idealiter via e-mail elke verandering van woonplaats en/of leveringsadres, en algemeen gesteld elke wijziging meedelen die geacht wordt gekend te zijn door de onderneming. Het niet naleven van deze bepaling kan de levering en de terugbetaling door de Onderneming van wie de goede trouw niet kan in twijfel worden getrokken, onmogelijk maken.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

Whiskycorner.be heeft voor de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een middelenverbintenis. Whiskycorner.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door derden of door het gebruik van internet, onder meer een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of van om het even welk feit door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

ARTIKEL 14 - PRIVACY

Alle persoonlijke gegevens zijn exclusief voor intern gebruik van Whiskycorner.be bestemd en worden enkel gebruikt om de bestelling te verwerken. De klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hij meegedeeld heeft aan Whiskycorner.be.

ARTIKEL 15 - INTEGRALITEIT

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.

ARTIKEL 16 - DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Whiskycorner.be online aangeboden worden.

ARTIKEL 17 - BEWIJS, BEWARING EN ARCHIVERING VAN DE TRANSACTIES

De geïnformatiseerde registers die in het informatica systeem van Whiskycorner.be of haar partners worden bewaard met redelijke veiligheidsvoorzorgen, zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen worden op een duurzame en veilige wijze opgeslagen op een informatiedrager.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Hasselt.

 

Laatste update: 01/03/2010


Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Sedak nv, behalve in de eventuele gevallen waarin zo'n toestemming niet wordt vereist.